ชีวิตนี้เป็นบุญยิ่ง ภาพประวัติศาสตร์ “ร.10” ประทับบนตักท่านผู้ใดครั้งทรงพระเยาว์ ซาบซึ้งถึงความรักอย่างหาที่สุด

15 มีนาคม 2019 | เรื่องเด่น
Loading...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ทรงประทับบนตัก นายพูนเพิ่ม ไกรฤกษ์ อดีตเลขาธิการสำนักพระราชวัง

Loading...

คุณพูนเพิ่ม ไกรฤกษ์ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ เป็นบุตรพระยาประเสริฐศุภกิจ (เพิ่ม ไกรฤกษ์) กับคุณหญิงประเสริฐศุภกิจ (จำเริญ ไกรฤกษ์) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้เข้ารับการศึกษาที่วชิราวุธวิทยาลัยเป็นเวลา ๖ ปี แล้วจึงเดินทางไปศึกษาชั้นมัธยมปลายที่ Oundie School ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา ๒ ปี ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ ย้ายไปศึกษาต่อที่ Miami University ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา ๑ ปี และในระหว่าง พ.ศ. ๒๔๘๔-๒๔๘๗ ไปศึกษาต่อที่ Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ปริญญาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (B.A.) เมื่อเดินทางกลับประเทศไทยได้สมรสกับนางสาวกุณฑี สุจริตกุล (ท่านผู้หญิงกุณฑี ไกรฤกษ์) และเริ่มทำงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ในระหว่างที่คุณอาภรณ์ กฤษณามระ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เมื่อมีประสบการณ์ในธุรกิจธนาคารมากพอสมควร ได้รับการชักชวนจากคุณบัญชา ล่ำซำให้มาร่วมงานกันที่ธนาคารกสิกรไทย

คุณพูนเพิ่มได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สืบแทนพลตรี หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ (หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ ทวีวงศ์) ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม ท่านได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ และดำรงตำแหน่งเลขาธิการพระราชวังในช่วงเวลาต่อมาอีกด้วย

Loading...

คุณพูนเพิ่มเสียชีวิตเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ สิริอายุได้ ๘๑ ปี ๒ เดือน ๙ วัน พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙


Loading...error: