ราชกิจจาฯประกาศแล้ว โอนอำนาจหน้าที่รมต.ให้นายกรัฐมนตรี ตามพรก.ฉุกเฉิน ตั้งแต่บัดนี้

26 มีนาคม 2020 | เรื่องเด่น
Loading...

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. มีรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรี ตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี
โดยเผยแพร่เมื่อวันที่ 25 มี.ค. ที่ผ่านมา ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563แล้ว นั้น

Loading...

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2563 ให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมาย หรือที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายหรือที่มีอยู่ตามกฎหมาย โอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา หรือช่วยในการป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ ฟื้นฟูหรือช่วยเหลือประชาชน ดังต่อไปนี้


Loading...error: