Last Update

‘ยิ่งรู้ยิ่งซึ้ง’ ครั้งเมื่อ “ในหลวง ร.๙” ทรงตรัสกับองคมนตรี ว่า ‘ทีวีฉันหาย’ หลังข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ยกออกไป

8 มกราคม 2019

หลายคนที่ได้ทำงานใกล้ชิดกันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม […]

Read More
error: